Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2021 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 19, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej Działki nr 662 i nr 663 o powierzchni 1,3600 ha, położonej w miejscowości Krępa, w gminie Tuliszków, w powiecie tureckim, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00016228/8, będącej własnością dłużników: Martina Ewelina Szymankiewicz i Damian Szymankiewicz na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w gminie Tuliszków, obręb Krępa. Gmina Tuliszków położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Położona jest w odległości 5 kilometrów od węzła autostrady A2 w Żdżarach, wzdłuż drogi krajowej nr 72. Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 662 i 663.
Działki zlokalizowane są przy drodze wewnętrznej nieutwardzonej (działka nr 669) a następnie ulicy Targowej posiadającej utwardzoną nawierzchnię asfaltem – odległość ok. 130m, obie drogi są własnością gminy.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane w części uprawiane rolniczo a w części porośnięte zielenią.
Pełna infrastruktura publiczna zlokalizowana w Tuliszkowie – ok. 4km. Odległość do miasta powiatowego – Turek ok. 18km. Uzbrojenie techniczne terenu: brak
Działka nr 662 o kształcie nieregularnym i płaskim terenie w części porośnięta drzewami i krzewami samosiejkami, stanowi teren rolniczy. Teren działki nie uprawiany rolniczo. Struktura bonitacyjna gruntu: RVI – powierzchnia 1,0700 ha.
Działka nr 663 o kształcie nieregularnym i płaskim terenie porośnięta drzewami i krzewami samosiejkami, stanowi tereny leśne – powierzchnia 0,2900 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Tuliszków NR VIII/68/03 z dnia 29.07.2003r., zmiany: nr XXV/164/05 z dnia 17.02.2005r., nr IX/50/07 z dnia 12.07.2007r., nr XXVIII/206/2009 z dnia 02.09.2009r., działka nr 662 przeznaczona jest pod tereny upraw polowych i ogrodniczych z prawem zabudowy – symbol R natomiast działka nr 663 jako tereny lasów – symbol RL.

Suma oszacowania wynosi 33 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 (dwie trzecie) sumy oszacowania i wynosi 22 300,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 345,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(tytuł przelewu: rękojmia do Km 1436/20)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 201/20).
Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski