Druga licytacja nieruchomości KN1T/00024122/4 (wyłącznie działka numer 305), Termin: 02.09.2022r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 20, odbędzie się druga licytacja działki numer 305, o powierzchni 0,3300ha, wchodzącej w skład nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w miejscowości Polichno, gmina Władysławów, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1T/00024122/4, będącej własnością dłużnika: KATARZYNA KRAWCZYK.

Działka gruntu numer 305 o powierzchni 0,3300ha zlokalizowana przy drodze utwardzonej asfaltem (droga powiatowa). Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa siedliskowa oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo. Podstawowa infrastruktura publiczna zlokalizowana w miejscowości Władysławów – ok. 3,50km.
Teren działki niezabudowany, niezagospodarowany, uprawiany rolniczo (żyto), nieuzbrojony, nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. Słaba struktura bonitacyjna gruntów: grunty orne RV oraz pastwiska PsIV.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar II, uchwalonym Uchwałą NR 162/13 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 06.05.2013r. poz. 2013.3332), zmienionym rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr KN-I.4131.1.268.2013.16 Wojewody Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 02.05.2013r. poz. 2013.3328), przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach o następującym przeznaczeniu:
– działka nr 305: od frontu w głąb powierzchnia 960m2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, pozostała część działki – rola – 0,2340ha.

Suma oszacowania działki numer 305 wynosi 35 680,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji, jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 23 786,68 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 568,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu należy wpisać: rękojmia do Km 3755/20)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 108/21).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski