Druga licytacja nieruchomości KN1T/00025096/9, Termin: 02.09.2022r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 70/2, o powierzchni 0,3900ha, zabudowanej budynkiem kurnika z częścią mieszkalno-socjalną (powierzchnia budynku 1142,83 m2), zlokalizowanej w miejscowości Targówka, gmina Malanów, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00025096/9. Właścicielem nieruchomości są Emilian Rulewski i Wioletta Rulewska na prawach własności ustawowej małżeńskiej.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Targówka, gmina Malanów, oddalona od miasta powiatowego Turek ok. 12km, a do miasta gminnego ok. 5km. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej, do drogi utwardzonej asfaltem ok. 0,3km. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna i pola uprawne. Media w drodze: – prąd, wodociąg. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka zabudowana, niezagospodarowana, ogrodzona częściowo parkanem betonowym, uzbrojona w prąd. Woda z własnego ujęcia. Działka zaniedbana, zarośnięta trawami. Inwestycja rozpoczęta, niewykończona, nieużytkowana.
Działka zabudowana budynkiem kurnika z częścią mieszkalną i socjalną.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, budowany w konstrukcji tradycyjnej od 1996r. Obiekt zaniedbany i opuszczony.
Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wsparty konstrukcją stalową, pokryty blachą trapezową. Na części podsufitka z płyt pilśniowych, ocieplenie z wełny mineralnej, w magazynie podsufitka z płyt kartono o -gipsowych. Okna w kurniku i magazynie drewnianie, w części mieszkalnej i socjalnej PCV. Stolarka drzwiowa w części mieszkalnej metalowe, wewnętrzne drewniane płytowe. W pozostałej części drzwi drewniane płytowe. Wrota dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej. Posadzki w części mieszkalnej i gospodarczej wyłożone płytkami, w pozostałych pomieszczeniach betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, zewnętrznych brak. Ściany w części mieszkalnej malowane farbą emulsyjną, w części tapetowane, w pom. socjalnych płytki. W pozostałych pomieszczeniach malowane mlekiem wapiennym.
Instalacje w budynku – prąd, woda ze studni, kanalizacja – zbiornik bezodpływowy. Ogrzewanie – piece blaszane.
Dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malanów – uchwała XXXVIII/269/2018 z dnia 2018-08-02 Rady Gminy Malanów, nieruchomość znajduje się na terenach produkcji rolniczej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 455 628,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji, jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 303 752,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 562,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu należy wpisać: rękojmia do Km 854/17)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 217/21).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski