Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 241/1 o powierzchni 0,77 ha, położonej w miejscowości Januszówka, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00047722/7, będącej własnością dłużników: ROBERT JANIACZYK i AGNIESZKA JANIACZYK na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Działka nr 241/1 o powierzchni 0,77 ha, położona w miejscowości Januszówka. Struktura bonitacyjna działki: grunty orne RV-0,200 ha , ŁIV- 0,3400 ha , ŁV-0,230 ha. Działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta , położona ok. 800-900 m od terenów siedliskowych w otoczeniu gruntów ornych lub użytków zielonych. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną.

Suma oszacowania wynosi 15 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 (dwie trzecie) sumy oszacowania i wynosi 10 253,34 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 538,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(tytuł przelewu: rękojmia do Km 901/15 – działka 241/1)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego oraz akta
postępowania egzekucyjnego. W razie chęci przeglądania akt postępowania egzekucyjnego w sądzie należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 244/18.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski