Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka 132 o pow. 1,1100 ha, położonej w miejscowości Rzechta, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00047723/4 będącej własnością dłużników: ROBERT JANIACZYK i AGNIESZKA JANIACZYK na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Opis nieruchomości:
Działka położona w kompleksie leśnym, o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta w znacznej odległości od terenów siedliskowych . Działka ze wszystkich stron graniczy z działkami zalesionymi , dojazd droga gruntowa nieutwardzoną. Stan zalesienia przyjmuje się zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasów położonych we wsi Rzechta. Opis taksacyjny nieruchomości leśnej przy uwzględnieniu w/w planu:
Typ siedliskowy lasów Bśw So. Obejmuje pododdziały:
pododdział 5i
Powierzchnia pododdziału 5i-0,7790 ha
Drzewostan: 9So, 1Db pjd. Brz. wieku (45-50) 50+6=56 lat
stopień zadrzewienia 0,7, zwarcie umiarkowane podszyt 20 procent pow. bonitacja I , wysokość 18m, pierśnica22 cm.
pododdział 5j
Powierzchnia pododdziału 5j-0,0675 ha
Drzewostan: So, wiek (38-42) 40+6=46 lat
stopień zadrzewienia 0,8, zwarcie umiarkowane, bonitacja I , wysokość 15m, pierśnica 16 cm.
pododdział 5k
Powierzchnia pododdziału 5k – 0,1275ha
Drzewostan: So, pjd.Brz wiek (25-29) 27+6=33 lat
stopień zadrzewienia 0,8, zwarcie umiarkowane, bonitacja III , wysokość 7m,
pododdział 5l
Powierzchnia pododdziału 5l – 0,1360 ha
Drzewostan: So, pjd.Db ,Brz Spor Oś. wiek (50-60) 55+6=61lat
stopień zadrzewienia 0,5, zwarcie luźne, bonitacja II , wysokość 18m, pierśnica 20 cm

Suma oszacowania wynosi 32 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 (dwie trzecie) sumy oszacowania i wynosi 21 813,34 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 272,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(tytuł przelewu: rękojmia do Km 901/15 – KN1T/00047723/4)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego oraz akta
postępowania egzekucyjnego. W razie chęci przeglądania akt postępowania egzekucyjnego w sądzie należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 244/18.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski