Druga licytacja nieruchomości KN1T/00050521/2, Termin: 27.01.2023r.
Licytacja
sty

27

2023

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW KN1T/00050521/2

Dotyczy postępowań egzekucyjnych: Km 284/16, Km 93/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 283, 191/2 284/1, 284/2 o łącznej powierzchni 0,5700 ha położonej w miejscowości Kuny dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1T/00050521/2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Kamili Chojnackiej.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana i niezabudowana, zlokalizowana jest w miejscowości Kuny, gmina Władysławów. W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 191/2 o obszarze 0,2900ha, działka nr 283 o obszarze 0,1300ha, działka nr 284/1 o obszarze 0,1000ha, działka nr 284/2 o obszarze 0,0500ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 43,32 m2 i budynkiem stodoły – część budynku o powierzchni 28,69 m2.
DZIAŁKA NR 191/2.
Działka gruntu niezabudowana, zlokalizowana przy drodze utwardzonej asfaltem. Teren działki o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta, płaskim terenie, niezabudowany i nieuzbrojony, stanowi tereny łąk. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane. Bonitacja gleby: ŁVI i ŁV – obszar 0,2900ha. Uzbrojenie techniczne terenu: brak. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 206 – droga gminna.
DZIAŁKA NR 283.
Działka gruntu niezabudowana, zlokalizowana przy drodze utwardzonej asfaltem. Teren działki o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta, płaskim terenie, niezabudowany i nieuzbrojony, nie uprawiany rolniczo. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane. Bonitacja gleby: RV, RVI i PsV – obszar 0,1300ha. Uzbrojenie techniczne terenu: woda, prąd i telefon. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 272 – droga gminna.
DZIAŁKA NR 284/1.
Działka gruntu niezabudowana, zlokalizowana przy drodze utwardzonej asfaltem. Teren działki o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta, płaskim terenie, niezabudowany i nieuzbrojony, nie uprawiany rolniczo. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane. Bonitacja gleby: RV i RVI – obszar 0,1000ha. Uzbrojenie techniczne terenu: woda, prąd i telefon. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 272 – droga gminna.
DZIAŁKA NR 284/2.
Działka gruntu zabudowana budynkiem gospodarczym i budynkiem stodoły – część budynku na przedmiotowej działce, zlokalizowana przy drodze utwardzonej asfaltem. Teren działki o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta, płaskim terenie. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane. Bonitacja gleby: RV i RVI – obszar 0,1000ha. Uzbrojenie techniczne terenu: woda, prąd, kanalizacja i telefon. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 441/1 – droga powiatowa.
Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny – parter + poddasze nieużytkowe, niepodpiwniczony. Mury z cegły, brak tynków zewnętrznych, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Fundamenty z kamienia. Posadzka betonowa, strop masywny, nadproża ceglane, opierzenie z blachy, stolarka okienna drewniana, drzwi drewniane. Uzbrojenie techniczne: prąd. Stan techniczny budynku średni. Powierzchnia użytkowa: 43,32m2.
Budynek stodoły wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Mury z pustaków, brak tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Fundamenty masywne. Posadzka betonowa, wrota drewniane Uzbrojenie techniczne: brak Stan techniczny budynku średni. Powierzchnia użytkowa: 28,69m2.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Władysławów Uchwałą NR 162/13 z dnia 27.03.2013r., działka nr 283, 191/2 i 284/1 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolne a działka nr 284/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – symbol MNU.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 65 770,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji, jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 43 846,68 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 577,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(w tytule przelewu proszę wpisać: rękojmia do Km 284/16)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 212/21).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski