Druga licytacja nieruchomości zabudowanej Dąbrowica 1, 62-730 Dobra – KW KN1T/00015386/6 – 03.11.2021

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2021 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działka nr 130 o pow. 3200 m2 położonej pod adresem: 62-730 Dobra, Dąbrowica 1, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00015386/6, będącej własnością dłużnika: Zbigniew Piechota.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrowica oddalonej od Dobrej o około 6,0km. W miejscowości znajduje się sklep ogólnospożywczy – ok. 1,0km. Dojazd do nieruchomości drogą posiadającą utwardzoną nawierzchnię. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz działki niezabudowane uprawiane rolniczo. Przedmiotowa działka o kształcie regularnym zbliżonym na mapie do prostokąta i płaskim terenie, w części ogrodzona siatką stalową, nieurządzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym – pustostany – budynki w złym stanie technicznym, kwalifikują się do rozbiórki.
Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i telefon.
Budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i poddasze), niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w roku 1958. Fundamenty ceglane, ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, strop drewniany i masywny, nadproża ceglane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty w części papą a częściowo brak pokrycia, rynny i rury spustowe ocynk, opierzenia brak, tynków zewnętrznych brak, tynki wewnętrzne cementowo -wapienne, stolarka okienna drewniana, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane.
Instalacje techniczne w budynku: brak. Budynek od ponad 10 lat nieużytkowany, nie ogrzewany, bez przeprowadzanych na bieżąco prac remontowych – pustostan – stan techniczny budynku zły – budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 99,27m2.
Budynek gospodarczy wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w roku 1952, ściany z pustaków, posadzki betonowe, nadproża trzcinowe, drzwi drewniane deskowe, dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem, tynków zewnętrznych brak, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, stolarka okienna stalowa. Brak instalacji technicznych w budynku gospodarczym. Budynek od ponad 10 lat nieużytkowany, bez przeprowadzanych na bieżąco prac remontowych – pustostan – stan techniczny budynku zły – budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego: 71,11m2.

Suma oszacowania wynosi 81 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 54 380,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 157,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego oraz akta postępowania egzekucyjnego. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek. W razie chęci przeglądania akt postępowania egzekucyjnego w sądzie należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 359/19.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski

.