Licytacja
cze

28

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2024 r. o godz. 11:00 pod adresem: 62-704 Leśnictwo, Leśnictwo 44 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

Marka: BMW
Model: 116
Rodzaj: Samochód osobowy
Podrodzaj: Kombi
Rok produkcji.: 2007
Nr rej.: PTU8337F
Nr VIN: WBAUE31040E070426
Pojemność silnika: 1599
Moc silnika: 90.00
Masa własna: 1340
Data pierwszej rejestracji zagranicą: 10-10-2007r.,
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 08-07-2020r.,
Numer dowodu rej.: BAQ2586876,
Data wydania dowodu rej.: 10-07-2020r.

Wartość szacunkowa: 16 000,00zł. Cena wywołania: 12 0000,00 zł.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (1 600,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (tytuł przelewu: rękojmia do Km 454/23)

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.