OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 13-12-2019 r. o godz. 09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja
3/4 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 123 o pow. 0,0587 ha stanowiącej własność Bożeny Kaczorowskiej , dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 9113 [NKW KN1T/00009113/7]

Nieruchomość położona w Turku przy ul. 3go Maja 16 b
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Turek przy drodze o nawierzchni asfaltowej w bliskiej odległości od centrum miasta, urzędów, banków i innych budynków użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenów oświatowych.. Zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej około 114 metrów 2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 43,70 m2 usytuowany w zabudowie bliźniaczej , przylegającym do budynku gospodarczego na sąsiedniej nieruchomości od strony południowej. Nieruchomość ogrodzona. . Dojazd do garażu z ulicy oraz plac przed budynkami utwardzony jest kostka brukową. W obrębie nieruchomości występują liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz strzyżony trawnik. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej oświetleniowej i siły, ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne podłącze do sieci miejskiej. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej : droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Kształt działki regularny, wąski i wydłużony, usytuowana jest na terenie płaskim z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej z dostępnością do usług nieuciążliwych.
Suma oszacowania wynosi 283 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 212 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 350,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1127/14).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski