Licytacja
Wrz

04

2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej numerem działki 60 o powierzchni 1,14 ha stanowiącej własność Krzysztofa Sęka, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1194 [NKW KN1T/00001194/2]
Nieruchomość położona jest w miejscowości Chlebów gmina Turek
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Chlebów , przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, pól uprawnych oraz zadrzewień śródpolnych Oddalona około 6 km od miasta Turek siedziby gminy i podstawowych obiektów użyteczności publicznej.
W skład zabudowań wchodzi :
budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 168,19 metry kwadratowe w zabudowie wolnostojącej z przybudówką od strony podwórza , piętrowy bez podpiwniczenia ze strychem. Układ funkcjonalny : parter- wiatrołap, schowano, korytarz, łazienka z WC, kuchnia, pokójx2, klatka schodowa, piętro- klatka schodowa, przedpokój, pokój x3 , kuchnia , łazienka z WC
budynek gospodarczo -garażowy o powierzchni użytkowej 113,84 metry kwadratowe
budynek garażowy o powierzchni 56,83metry kwadratowe.
Ogrodzenie od frontu stanowi płot ze sztachet drewnianych na słupkach murowanych z cegły oraz elementów żelbetonowych prefabrykowanych , z pozostałych stron z siatki drucianej w ramkach z kątownika na podmurówce betonowej oraz elementów żelbetonowych , bramy i furtka konstrukcji stalowej, opierzone deskami drewnianymi. W obrębie siedliska występują nasadzenia drzew i krzewów dziko rosnących oraz ozdobnych .
Nieruchomość posiada przyłącze energii elektrycznej, oświetleniowej i siły, wody bieżącej z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjne przyłącze do zbiornika bezodpływowego,
Siedlisko gospodarcze usytuowane jest na części działki od strony publicznej i zajmuje powierzchnię około 0,28 ha. Pozostała część działki o powierzchni 0,86 ha stanowi grunty rolne z niewielką enklawą od strony północno-zachodniej samosiewu olchy czarnej.
Suma oszacowania wynosi 219 400,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 266,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 940,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 805/16).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski