Mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) – Turek, Termin: 15.12.2023r. – pierwsza licytacja
Licytacja
gru

15

2023

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO
PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego nie urządzono księgi wieczystej położonego pod adresem: 62-700 Turek, ul. Spółdzielców 14/52 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku (adres spółdzielni: 62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1 ), o powierzchni użytkowej 27,98 m2, przysługującego dłużnikowi: Marcin Majda.

Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym położonym w centralnej części miasta Turek przy drodze osiedlowej utwardzonej asfaltem. Budynek zlokalizowany na zorganizowanym osiedlu wielorodzinnym. Odległość do komunikacji publicznej ok. 40m, szkoła, sklepy – ok. 300m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna.
Uzbrojenie techniczne terenu: energia elektryczna, wodociąg, gaz i kanalizacja sanitarna.
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych, IV-ro piętrowy, podpiwniczony. Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji
Opis przedmiotowego lokalu
Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany na ostatnim IV piętrze budynku i składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 27,98m2.

Standard wykończenia i wyposażenia:
▪ Pokoje: jeden pokój z balkonem, posadzki – panele podłogowe, ściany oraz sufity malowane farbami, okna PCV, drzwi brak, grzejniki aluminiowe.
▪ Kuchnia: posadzka – panele podłogowe, ściany w części obłożone płytkami a częściowo malowane farbami, sufit malowany farbami.
▪ Łazienka z wc: posadzka oraz ściany obłożone płytkami, w pomieszczeniu łazienki zamontowana kabina prysznicowa, sufit malowany farbami, drzwi płycinowe.
▪ Przedpokój: posadzka – płytki, ściany w części oraz sufit malowane farbami, drzwi wejściowe płycinowe.

Uzbrojenie techniczne: c.o. z sieci miejskiej, c.w. – elektryczny podgrzewacz wody, prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja, TV kablowa, internet.

Suma oszacowania wynosi 121 070,00 zł, zaś cena wywołania na pierwszej licytacji jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 90 802,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 107,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(w tytule przelewu wpisać: rękojmia do Kmp 1/21)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 644/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski