OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2022 r. o godz. 11:00 pod adresem:
Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek – kancelaria komornicza
zostanie dokonana czynność zakończenia opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna oraz łąki, działki numer 113/2, 139, 158, 204, 179/7, 113/1, 179/2, 179/6, 137, 202 o łącznej powierzchni 4,1509 Ha położonej pod adresem: 62-704 Kawęczyn, Młodzianów, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00016559/7.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.