Pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Licytacja
mar

29

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-03-2024 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę przy ul. Legionów Polskich 4 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonej w Turek, przy ul. Kolska Szosa 12/28 dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00055076/2
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym położonym w pośredniej części miasta Turek, Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii przemysłowionej w latach 70-tych, IV-ro piętrowy, podpiwniczony. Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji,
Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze budynku i składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 48,17m2.
Standard wykończenia i wyposażenia:
▪ Pokoje: duży pokój z balkonem, posadzki – parkiet, ściany oraz sufity malowane farbami, okna PCV, drzwi płycinowe, grzejniki żeliwne.
▪ Kuchnia: posadzka – płytki, ściany malowane farbami, sufit malowany farbami, okno PCV, grzejnik żeliwny.
▪ Łazienka i wc: posadzki obłożone płytkami, ściany obłożone płytkami, sufity malowane farbami, w pomieszczeniu łazienki zamontowana wanna obudowana płytkami, w łazience grzejnik drabinkowy, drzwi płycinowe.
▪ Przedpokój: posadzka – płytki, ściany oraz sufit malowany farbami, drzwi wejściowe stalowe.
Uzbrojenie techniczne: c.o. i c.w. z sieci miejskiej, prąd, wodociąg, kanalizacja, TV kablowa, internet.
Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 99.060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74.295,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9,906.00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(w tytule przelewu wpisać: rękojmnia do Km 1805/22)
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.