OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 20, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości stanowiącej działka nr 69/2 o pow. 0,0900 ha położonej pod adresem: 62-709 Malanów, Targówka, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00025097/6.
Właścicielami nieruchomości są Emilian Rulewski i Wioletta Rulewska na prawach własności ustawowej małżeńskiej w udziale 1/4części.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Targówka, gmina Malanów, oddalona od miasta powiatowego Turek ok. 12km, a do miasta gminnego ok. 5km. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej, stanowi drogę nieutwardzoną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna i pola uprawne. Media w drodze: prąd, wodociąg.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 69/2 o powierzchni wynoszącej 0,0900ha.
Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, nieuzbrojona.
Działka stanowi drogę wewnętrzną niezagospodarowaną.

Suma oszacowania wynosi 12 519,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji, jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 9 389,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 251,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu należy wpisać rękojmia do Km 854/17)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 216/21).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski