Pierwsza licytacja nieruchomości o numerze KW KN1T/00052649/9

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski, na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-05-2021 r. o godz. 12:30, w budynku Sądu Rejonowego w Turku, mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę niezabudowaną o numerze 181/20, o powierzchni 1226 m2, położonej w miejscowości Wyszyna, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KN1T/00052649/9.
Nieruchomość stanowi własność dłużników: Karina Jacolik i Roman Jacolik, na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wyszyna, zlokalizowana jest przy drodze wewnętrznej nieutwardzonej (działka nr 181/17) a następnie do ulicy Kolskiej posiadającej utwardzoną nawierzchnię asfaltem – ok. 80m. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Sklepy, szkoła podstawowa zlokalizowane w Wyszynie – ok. 500m, pełna infrastruktura publiczna zlokalizowana w Władysławowie – ok. 7km. Odległość do miasta powiatowego – Turek ok. 18km.
Teren działki niezagospodarowany, nieuzbrojony, nieogrodzony i niezabudowany.
Uzbrojenie techniczne w zasięgu: prąd i woda.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Władysławowie NR 73/03 z dnia 28.10.2003r., zmiany: nr 171/05 z dnia 27.06.2005r., nr 162/13 z dnia 27.03.2013r., przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Suma oszacowania wynosi 31 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 23 452,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 127,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(tytuł przelewu: rękojmia do Km 2223/19)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki
organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego oraz akta postępowania egzekucyjnego. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem
szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek, nr tel. do kancelarii: 790 446 300.
W razie chęci przeglądania akt postępowania egzekucyjnego w sądzie należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 883/19.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski