Licytacja
sie

29

2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr  22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   stanowiącej  niezabudowaną działkę numer 380,  położoną  pod adresem: 62-740 Tuliszków, Sarbicko, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00015915/4 będącej  własnością dłużników: Marty i Karola Fabiańskich na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie i płaskim terenie, posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna nieutwardzona – działka nr 371/3, zlokalizowana w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Działka na stan z dnia wizji lokalnej zaorana. Bonitacja gleby: grunty orne – RVI – 0,2500ha, grunty orne – RV – 0,8500ha, łączny obszar działki 1,100 ha
Suma oszacowania wynosi 43 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 32 377,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 317,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu wpisać należy rękojmia do Km 1135/22 – działka nr 380)
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 789/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Damian Andrzejewski