Licytacja
sie

20

2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2024 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr  22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej  nieruchomość gruntową, działki numer 184, 349, 297, 298/1, 352/1, 351/1 o łącznej powierzchni 1,3613 ha  położonej  pod adresem:  Rogów i Laski. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00003977/9. Nieruchomość stanowi  własność dłużnika Michała Filipczak.
DZIAŁKA NR 184. 
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 192 – droga gminna, zlokalizowana w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, lasu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka stanowi teren lasu. Bonitacja gleby: Lasy LsVI – 0,5800ha.
DZIAŁKA NR 349. 
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie, nie posiada dostępu do drogi publicznej, zlokalizowana w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Działka po uprawach kukurydzy. Bonitacja gleby: pastwiska – PsiV – 0,2100ha.
DZIAŁKA NR 351/1. 
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 45/15 – droga gminna, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, siedliskowej oraz terenów niezabudowanych. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i kanalizacja sanitarna. – 0,3007ha ,
DZIAŁKA NR 352/1. 
Przedmiotowa działka stanowi drogę o nawierzchni asfaltowej. Działka o regularnym kształcie i płaskim terenie. Droga bez urządzonego chodnika dla pieszych i bez pobocza i oświetlenia ulicznego – 0,0406ha
DZIAŁKA NR 297. 
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie i płaskim terenie, niezabudowana, nie uprawiana rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna – działka nr 292. Bonitacja gleby: grunty pod rowami – W – 0,0700ha.
DZIAŁKA NR 298/1. 
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie i płaskim terenie, niezabudowana, nie uprawiana rolniczo, na stan z dnia wizji stanowi teren łąk. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa siedliskowa, jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz akwen wodny. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Bonitacja gleby: łąki trwałe – ŁV – 0,1600ha.
Suma oszacowania wynosi 122 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 91 725,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 230,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (tytuł przelewu: rękojmia do GKm 8/23) 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: ICo 814/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Damian Andrzejewski