Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej w Dobrej
Licytacja
kwi

19

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2024 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 1918, zlokalizowanej w miejscowości Dobra przy ulicy Prusa nr 13, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00010773/1. Właścicielem nieruchomości jest Mariola Piotrowska – Pietrzak.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobra przy ul. Prusa 13, obręb Dobra, gmina Dobra, powiat turecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1918 o powierzchni 0,0644 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 79 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 30 m2 Działka o kształcie prostokąta oraz płaskim ukształtowaniu terenu, ogrodzenie przęsła betonowe oraz furtka i brama, siatka na cokole murowanym i słupkach stalowych. Na działce znajdują się nasadzenia.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, piętrowy, podpiwniczony, w zabudowie wolno stojącej. Budynek wykorzystywany na cele mieszkaniowe, w dniu oględzin zamieszkały. Budynek mieszkalny wybudowany metodą tradycyjną w latach 70 tych, dach pokryty papą. Powierzchnia zabudowy budynku 79 m2, powierzchnia użytkowa 96,06 m2
W skład budynku mieszkalnego wchodzi:
– parter pokój 6,90 m2 pokój 19,78 m2 kuchnia 10,27 m2 łazienka 3,92 m2 holl 3,90 m2 44,77 m2 Piętro pokój 13,33 m2 holl 4,32 m2 łazienka 3,84 m2 pokój 10,49 m2 pokój 18,31 m2 50,29 m2 Razem 96,06 m2 Piwnica 26,06 m2 6,34 m2 10,85 m2 43,25 * 0,50 = 21,63 m2
Budynek o niskim standardzie wykończenia i zadowalającym stanie technicznym. W budynku zaniechana gospodarka remontowa, widoczne zużycie i uszkodzenie wielu elementów, wymagane przeprowadzenie napraw i remontów. Stopień zużycia technicznego określono na poziomie 40 %.
Budynek gospodarczy z garażem, murowany z pustaka żużlobetonowego + ocieplenie styropianem, stropodach, papa. Stan techniczny budynku zadowalający. Do budynku są doprowadzone instalacje – energia elektryczna oświetleniowa. Powierzchnia zabudowy budynku 30 m2 , powierzchnia użytkowa 24,17 m2

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 203.000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji, jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 152.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelwu należy wpisać: rękojmia do Km 222/21)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 597/23).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.