Pierwsza licytacja ruchomości – Volkswagen Passat rok prod. 2015, Termin: 28.09.2023r.
Licytacja
wrz

28

2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-09-2023 r. o godz. 11:00 pod adresem:
Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek – kancelaria komornicza
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
Rodzaj: Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Podrodzaj: Kombi
Rok prod.: 2015
Nr rej.: PTU0369F
Nr VIN: WVWZZZ3CZFE403096.
Pojemność silnika: 1968.00
Moc silnika: 110.00
Masa własna: 1587
Data pierwszej rejestracji zagranicą: 01-04-2015r.,
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 30-04-2019r.,
Numer dowodu rej.: BAP1953117,
Data wydania dowodu rej.: 21-05-2019r.
Rodzaj paliwa: diesel,
Skrzynia biegów: automatyczna
Wartość szacunkowa: 75 000,00 zł
Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. 56 250,00 zł.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (7 500,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (tytuł przelewu: rękojmia do Km 419/23)

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski