Pierwsza licytacja ruchomości – Widlak Kalmar LMV KLMV 20-1200, Termin: 30.08.2022r.
Licytacja
sie

30

2022

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2022 r. o godz. 11:00 pod adresem:
62-700 Turek, Szadów Księży 20A
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

Dane ruchomości ustalone na podstawie oględzin przeprowadzonych przez biegłego w dniu 05-05-2022r.:
Nazwa ruchomości: Widlak Kalmar LMV KLMV 20-1200
Rok prod.: 1984
Data pierwszej rejestracji: 15-05-1984
Moc: 114 kW (155 KM)
Stan licznika: 27584 mtg
Numer nadwozia: T34110.09_0782
Kraj producenta: Szwecja
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Oznaczenia silnika: TD630ME
Kolor: czerwony 1-warstwowy akrylowy

Wartość szacunkowa: 155 400,00 zł brutto

Cena wywołania: 116 550,00 zł brutto

Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Operat szacunkowy, zawierający fotografie w/w ruchomości do wglądu w kancelarii komorniczej (Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek). Istnieje również możlwość przesłania skanu operatu pocztą elektroniczną po wcześniejszym złożeniu wniosku (turek1@komornik.pl).

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania.
Kwota rękojmi wynosi: 15 540,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (tytuł przelewu: rękojmia do GKm 11/22)

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Podana w obwieszczeniu wartość szacunkowa jest kwotą brutto – zawiera podatek VAT.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski