Pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – KW KN1T/00043131/9 – 12.01.2022r. – TUREK

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość stanowiącego lokal mieszkalny o powierzchni 35,70 metrów kwadratowych, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju oraz piwnicy o powierzchni 3,70 metrów kwadratowych. położonego pod adresem: 62-700 Turek, ul.P.O.W. 5/45, dla którego Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00043131/9, będącego własnością dłużnika: Elżbieta Kowalewska.

Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym położonym w centralnej części miasta Turek przy drodze utwardzonej asfaltem. Budynek zlokalizowany na zorganizowanym osiedlu wielorodzinnym. Odległość do komunikacji publicznej ok. 40m, szkoła, sklepy – ok. 300m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna.
Uzbrojenie techniczne terenu: energia elektryczna, wodociąg, gaz i kanalizacja sanitarna.
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych, IV-ro piętrowy, podpiwniczony. Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji w roku 2016 – stan techniczny zadowalający.
Lokal mieszkalny
Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany na ostatnim IV piętrze budynku i składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoi, kuchni, łazienka z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,70m2.
Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 3,70m2.
▪ Pokoje: duży pokój z balkonem, posadzki – w jednym pokoju panele a w drugim płytki, ściany oraz sufity malowane farbami, okna PCV, drzwi brak, grzejniki aluminiowe.
▪ Kuchnia: posadzka – płytki, ściany w części obłożone płytkami a częściowo malowane farbami, sufit malowany farbami, okno PCV, grzejnik aluminiowy, drzwi brak.
▪ Łazienka z wc: posadzka oraz ściany obłożone płytkami, wanna obudowana płytkami, sufit malowany farbami, grzejnik stalowy.
▪ Przedpokój: posadzka – płytki, ściany w części tapetowane a częściowo malowane farbami, sufit malowany farbami, drzwi wejściowe płycinowe.
Uzbrojenie techniczne: c.o. i c.w. z sieci miejskiej, prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja, TV kablowa, internet.

Lokal mieszkalny jest opuszczony nie jest wykorzystywany przez dłużniczkę do celów mieszkaniowych.
Osoby w których posiadaniu znajduje się nieruchomość:
Elżbieta Kowalewska do udziału w wysokości ½ części oraz Gmina Miejska Turek do udziału w wysokości ½ części.

Suma oszacowania wynosi 59 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 44 355,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 914,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 w tytule przelewu wpisując: wadium Km 1324/13

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 41/21).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski