Kancelaria komornicza, dane osobowe, otrzymała w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencją.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.

Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring).
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
Kancelaria w zależności od sprawy wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: turek1@komornik.pl lub pisemnie na adres: ul. Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek stosowny wniosek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REPREZENTANTÓW KONTRAHENTA ORAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI MAJĄCYMI NA CELU ZAWARCIE I WYKONANIE UMÓW Z KONTRAHENTAMI

TOŻSAMOŚĆ ORAZ DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową: turek1@komornik.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: turek1@komornik.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KATEGORIE DANYCH

Administrator może przetwarzać Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną możemy przetwarzać także Pani/Pana numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości oraz w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

ŹRÓDŁO DANYCH

Jeżeli dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio od Pani/Pana, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pani/Pan działa w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i zrealizowania postanowień umownych.

Ponadto, Pani/Pana dane Administrator może również pozyskiwać ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry np. KRS.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • podmiotom i organom państwowym uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

  • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności i w świadczeniu usług takim jak doradcy, współpracownicy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, operatorzy pocztowi;

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy, Administrator będzie przechowywał dane przez czas trwania przedawnienia roszczeń, jakie przysługują mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw szczególnych.

W przypadku wystąpienia postępowań sądowych lub gdy przepisy prawa wymagają dłuższego przetwarzania danych, Administrator może wydłużyć okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stosownie do okresu trwania takich postępowań lub obowiązków prawnych.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych;

  • sprostowania danych osobowych;

  • żądania usunięcia, o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków wynikających z umowy;

  • żądania ograniczania przetwarzania;

  • żądania przeniesienia danych w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy;

  • do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Wniosek o realizację przysługujących praw można zgłosić wysyłając go na adres e-mail: turek1@komornik.pl

We wniosku należy podać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonania.

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Nie zostaną podjęte wobec Pani/Pana decyzje opierające się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, takie jak profilowanie, które mogą mieć dla Pani/Pana istotne skutki prawne lub znaczący wpływ na Panią/Pana.

SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski w związku z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10-05-2018r., informuje, że za bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w Kancelarii, odpowiadają:

Administrator Danych Osobowych:

Komornik Sądowy Damian Andrzejewski
Telefon: 602700466
Adres e-mail: turek1@komornik.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Jakub Rychtanek
Telefon: 790446300
Adres e-mail: turek1@komornik.pl