PIERWSZA  LICYTACJA LOKALI MIESZKALNYCH, KTÓRE STANOWIĄ JEDNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Licytacja
lip

23

2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr  22, odbędzie się pierwsza licytacja lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Turek przy ul. Kolska 1/3 o łącznej powierzchni 59,70 m2, dla przedmiotowych lokali Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KN1T/00026656/0 oraz KN1T/00038224/0.
Lokal zapisany w księdze wieczystej nr KN1T/00026656/0  o powierzchni  37,70 m2. stanowi własność Stelli Perlich natomiast lokal zapisany w księdze wieczystej nr KN1T/00038224/0 o powierzchni  22,00 m2. stanowi własność Stelli Perlich i Jakuba Perlich.
Lokale mieszkalne stanowią jedność gospodarczą i tworzą wspólnie jeden funkcjonalny lokal.
Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku położonym w śródmiejskiej części miasta Turek przy drodze utwardzonej asfaltem z urządzonymi chodnikami dla pieszych. Budynek w zabudowie zwartej – kamienica. Pełna infrastruktura publiczna zlokalizowana w sąsiedztwie. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna z lokalami handlowo – usługowymi.
Uzbrojenie techniczne terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna.
Szacowany lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym frontowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem, wybudowanym w technologii tradycyjnej starej w roku 1890. Budynek nieocieplony, otynkowany.
Lokal mieszkalny stanowiący funkcjonalną całość jest zapisany w dwóch odrębnych księgach wieczystych.
Opis lokalu NR 3 – KW NR: KN1T/00026656/0:
Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze budynku i składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki – powierzchnia użytkowa 37,70m2.
Stan i wyposażenie pomieszczeń:
Pokoje: duży pokój z balkonem, pokój przechodni, posadzki – płyta OSB obłożona wykładziną PCV, ściany i sufit malowane farbami, okna PCV, drzwi płycinowe,
Aneks kuchenny: posadzka – wykładzina PCV, ściany w części obłożone płytkami a częściowo malowane farbami, sufit malowany farbami,
Łazienka: posadzka oraz ściany obłożone płytkami, sufit malowany farbami, drzwi płycinowe, wanna obudowana płytkami, w pomieszczeniu łazienki znajduje się również brodzik prysznicowy – kabina zdemontowana, w pomieszczeniu łazienki znajduje się elektryczny podgrzewacz wody.
Opis lokalu NR 3 – KW NR: KN1T/00038224/0:
Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany na I piętrze budynku i składa się z pokoju i korytarza – powierzchnia użytkowa 22,00m2.
Stan i wyposażenie pomieszczeń:
Pokój: posadzki – płyta OSB obłożona wykładziną dywanową, ściany i sufit malowane farbami, okno PCV, drzwi płycinowe,
Korytarz: posadzka – panele podłogowe, ściany obłożone boazerią PCV, drzwi wejściowe drewniane.
Uzbrojenie techniczne – instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. – piec kaflowy.
Stan techniczny lokali mieszkalnych średni, wykończenie standardowe.
Oszacowania nieruchomości (obu lokali stanowiących jedność gospodarczą) zgodnie z przepisem art. 948 kpc dokonał biegły: Łukasz Woźniak na kwotę łączną  126 200,00 zł  w tym:
– lokal zapisany w księdze wieczystej pod nr KN1T/00026656/0 na kwotę 85 800,00 zł
– lokal zapisany w księdze wieczystej pod nr KN1T/00038224/0 na kwotę 40 400,00 zł
Aktualną wartość rynkową  nieruchomości w stanie obecnym określono podejściem porównawczym stosując metodę korygowania ceny średniej.
Cena wywołania, obu lokali stanowiących jedność gospodarczą, jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 94 650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 620,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(tytuł przelewu: rękojmia do Km 883/19) 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 288/24).
Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
 Komornik Sądowy
 Damian Andrzejewski