Licytacja
maj

23

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2024 r. o godz. 11:00 pod adresem: Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek – kancelaria komornicza zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości zabudowanej stanowiącej grunty orne, działka numer 770/3 o powierzchni 1,3528 ha położonej pod adresem: 62-740 Tuliszków, Sarbicko 89, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00055824/1.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Damian Andrzejewski

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.