Licytacja
maj

23

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski
na podstawie przepisu art. 945 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2024 r. o godz. 12:00 pod adresem:
Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek – kancelaria komornicza
zostanie zakończona czynność opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka numer 1582 o powierzchni 0,0837 ha położonej pod adresem: 62-730 Dobra, ul. Kilińskiego 93, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00008526/8

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Damian Andrzejewski

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.