Pierwsza licytacja nieruchomości w Turku
Licytacja
lip

09

2024
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr  22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka numer 123 o powierzchni 0,0587 ha  położonej w miejscowości Turek, ul. 3 Maja 16b dla której  Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KN1T/00009113/7
Powyższa nieruchomość stanowi własność dłużników w udziałach wynoszących Bożena Koczorowska 3/4 oraz Bogumiła Koczorowska 1/4
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta Turek przy ulicy 3 Maja – własność miasto Turek, posiadającej utwardzoną nawierzchnię asfaltową z urządzonymi chodnikami dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna, boisko szkolne oraz szkoła. Dobry dojazd do nieruchomości samochodem, pełna infrastruktura publiczna zlokalizowana w sąsiedztwie. W ulicy znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: prąd, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, telefon. Teren przedmiotowej nieruchomości ogrodzony, w części porośnięty trawą i zielenią ozdobną, w części utwardzony, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo – garażowym
Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny (parter i piętro), podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w roku 1975. Fundamenty żelbetowe, ściany murowane z pustaków ceramicznych, strop masywny, nadproża monolityczne prefabrykowane, stropodach kryty papą, opierzenie z blachy ocynk, rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Mury zewnętrznie nieocieplone, otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. Posadzki betonowe obłożone w części mozaiką parkietową, parkietem, płytkami. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, w części malowane farbami, w części obłożone płytkami a częściowo obłożone boazerią. Stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne drewniane, zewnętrzne PCV. Taras betonowy obłożony płytkami. Schody zewnętrzne żelbetowe obłożone płytkami, schody wewnętrzne żelbetonowe obłożone drewnem. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, c.o. i c.w. – z sieci miejskiej, grzejniki metalowe.
Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 121,63m2
Budynek gospodarczy z garażem w zabudowie zwartej z budynkiem sąsiada, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w roku 1978. Fundamenty betonowe, stropodach kryty papą, rynny i rury spustowe z blachy ocynk, okna drewniane, drzwi drewniane, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo – wapienne, wewnętrznie w części malowane farbami, posadzki betonowe, brama garażowa aluminiowa, w garażu znajduje się kanał rewizyjny. Instalacje techniczne w budynku – prąd. Stan techniczny budynku zadowalający.
Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego: 47,48m2 .
Suma oszacowania wynosi 455 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 341 625,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych:  I Co 1127/14).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Damian Andrzejewski